Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1/Partijen: de klant en Harvest 2/Klant: de partij die diensten en/of goederen koopt aan HaRvest, 3/Harvest: Harvest Consulting Comm. V. met maatschappelijke zetel te 8700 AARSELE, Vrouwenstraat 10 BTW BE0898.402.914, RPR Gent, afdeling Brugge, 5/Overeenkomst: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens Harvest verbindt diensten en/of goederen te kopen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, overeenkomsten en facturen uitgaande van HaRvest. De klant heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze zonder enig voorbehoud, ook naar de toekomst toe.
3. De algemene voorwaarden van de klant worden expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. HaRvest is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de klant binnen de dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard. Enkel een offerte ondertekend door HaRvest is bindend voor haar. Offertes opgemaakt door een vertegenwoordiger, aangestelde of werknemer van HaRvest is slechts definitief na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon van HaRvest.
5.  De verkoopsvoorwaarden van voorgaande aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch door nabestellingen.
6. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HaRvest aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HaRvest worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan HaRvest zijn verstrekt, heeft HaRvest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden ingevolge laattijdige verstrekte informatie door de klant worden aangerekend.
7. Medewerkers of contractanten van HaRvest nemen nooit originele documenten mee buiten het bedrijf. Indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, worden steeds duplicaten van de documenten gemaakt. Bij verlies (omwille van onoplettendheid, brand, schade,…) kan HaRvest of zijn medewerkers en/of contractanten dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
8. De klant en HaRvest verbinden zich er uitdrukkelijk toe de gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen. Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen deze uitdrukkelijk als dusdanig bestempelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf.
9. Alle informatie, presentaties en werkmateriaal dat in functie van de dienstverlening door HaRvest aan de klant wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag bijgevolg niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
10. HaRvest is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk in geval van bedrog of grove opzettelijke fout. In geval van aansprakelijkheid zal enkel de rechtstreekse schade in aanmerking komen. Enige vergoeding van indirecte of gevolgschade, en van bedrijfsschade, winstderving of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij aansprakelijkheid ten laste van HaRvest zal de schadevergoeding de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) niet overschrijden. Elke aanspraak of schadevergoeding dient binnen de 14 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, aan de andere partij gemeld worden.
11. HaRvest is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens trainingen, events of andere diensten die geleverd worden.
12. Het is de klant zonder voorafgaande toestemming van HaRvest verboden tijdens de uitvoering van de opdracht en/of binnen een jaar na de voltooiing daarvan medewerkers en/of contractanten van HaRvest in dienst te nemen of rechtstreeks contracten af te sluiten.
13. In geval van gevaar voor de algemene veiligheid of in geval van gevaar voor de deelnemers of in geval van overmacht kan HaRvest eenzijdig beslissen dat de training, het event of elke andere te leveren dienst, wordt afgelast en/of verschoven naar een later af te spreken tijdstip. De klant heeft hierdoor geen recht op een schadevergoeding.
HaRvest is gerechtigd de training, het event of om het even welke andere dienstverlening op eenzijdige wijze te annuleren en/of naar een latere datum uit te stellen, indien er sprake is van een te gering aantal deelnemers om het beoogde resultaat en kwaliteit te behalen. In voorkomend geval kan HaRvest niet gehouden zijn tot betaling van welke schadevergoeding dan ook.
14. In geval de klant na het verstrekken van de nodige gegevens (zie art.5 algemene voorwaarden) één of meerdere deelnemers aan een training, event of andere dienstverlening wenst te vervangen door andere personen, dient dit voorafgaandelijk en schriftelijk meegedeeld te worden aan HaRvest mits het verstrekken van de nieuwe gegevens. Bij overtreding van dit artikel kan HaRvest weigeren de vervangers van de oorspronkelijke deelnemers bij de dienstverlening op te nemen, zonder enige schadevergoeding te zijn verschuldigd.
15. De facturen zijn stipt betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.
16.
De facturen dienen steeds betaald te worden voor de effectieve opstartdatum van een training, event of andere diensten die geleverd worden (ongeacht de betalingstermijn van 14 dagen factuurdatum die HaRvest hanteert).
17.
Bij niet betaling binnen de voorgeschreven termijn (zie art.15 en 16 van de algemene voorwaarden) zal een intrest aangerekend worden vanaf de factuurdatum gelijk aan 3%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld wordt, zonder ingebrekestelling , het schuldsaldo verhoogt met 12%. Onkosten verbonden aan gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering worden de klant afzonderlijk aangerekend en zijn dus steeds ten laste van de klant. Bij niet betaling van de factuur binnen de voorgeschreven termijn kan HaRvest bovendien op eenzijdige wijze beslissen om de training, het event of om het even welke andere te verlenen dienst te annuleren, zonder hierbij enige schadevergoeding dan ook te zijn verschuldigd.
18. Elke overeenkomst kan geannuleerd worden tot maximum vier weken voor de aanvang van de training, het event of om het even welke andere dienstverlening. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren en moet uitdrukkelijk aanvaard worden door HaRvest. In geval van geldige annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van het factuurbedrag. Bij annulering binnen de vier weken vóór de aanvang van de training, het event of elke andere dienstverlening is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
19. Bij het volgen van een jaartraject of een andere reeks van modules en/of coaching sessies bij HaRvest geldt dat modules in groep slechts 1 keer kosteloos kunnen verplaatst worden mits verwittigen min. 24u op voorhand. De ingeplande 1 op 1 coachings kunnen enkel kosteloos verplaats worden indien min. 48u op voorhand wordt verwittigd. Indien dit niet het geval is wordt een meerkost aangerekend van 325€ (excl.btw). 
20. Klachten m.b.t. de factuur moeten HaRvest aangetekend bereiken binnen de 7 dagen na de factuurdatum. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist.
21. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat foto's en video's die tijdens de trainingen of events gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media,...). 
22. Alle door HaRvest afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen in verband met interpretatie of uitvoering van deze overeenkomsten of betwistingen in verband met de uit de overeenkomsten voortvloeiende facturen is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

Close

50% Complete

Laat hieronder jouw voornaam en email achter en ik bezorg jou graag onze tips en inspiratie.